آغاز عملیات اجرایی پروژه باند دوم روانسر – سه راهی بیاشوش به طول 500+10 کیلومتر

آغاز عملیات اجرایی پروژه باند دوم روانسر - سه راهی بیاشوش به طول 500+10 کیلومتر-3

بازدید جناب مهندس عزتی معاون محترم اداره کل ساخت و توسعه راههای منطقه غرب و مرکز کشور و جناب مهندس سلیمانی سرپرست محترم حوزه طرح های در استان کرمانشاه و جناب مهندس سلیمی مدیر عامل محترم مشاور بهاب نواندیش و مهندس حبیبی مدیریت محترم فنی مشاور بهاب نواندیش و نمایندگان محترم پیمانکار از پروژه روانسر -سه راهی بیاشوش