درباره ما

بهاب

نواندیش

شرکت مهندسین مشاور بهاب نواندیش در سال1381توسط گروهی از مهندسین دارای سابقه موثر در زمینه راهسازی، تاسیس و در سال 1386 موفق و اخذ پایه یک راهسازی گردید. توانمندیهای انکار ناپذیر بهاب نواندیش، با تکیه برتوان بالای فنی مهندسی و برخورداری از نعمت وجود حدود200نفر پرسنل مجرب و مستعد که بالغ بر 150 نفر از آنان دانش آموخته ی دانشگاه های داخلی وخارجی می باشند، با بکار گیری مهندسین متخصص در طول اجرای پروژه ها در سطوح ملی و بین المللی زمینه ساز استاندارد سازی کلیه فعالیت ها و محصولات شرکت بوده است.با تداوم فعالیت و در راستای توسعه شرکت هم اکنون دارای گریدهای زیر میباشد:
مدیریت طرح در رشته های راهسازی، آبیاری و زهکشی
رتبه 2 آبیاری و زهکشی
رتبه 1و2 راهسازی
رتبه 3 ساختمان
رتبه 3 راه آهن

تونل 800+74 مزداوند-2

شرکت مهندسین مشاور بهاب نواندیش

انجام بیش از 175 پروژه مطالعاتی و بیش از 200 پروژه نظارتی از بدو تاسیس شرکت

اجرای بیش از 5000 هکتار مطالعه و نظارت در شبکه های آبیاری و زهکشی

انجام بیش از 10 پروژه مطالعاتی و نظارتی در بخش ساختمان

مطالعات و نظارت بطول کلی بیش از 4200 کیلومتر ،تعداد 6 دستگاه تونل و پل های بزرگ بطول کلی 7652 متر در 48 دستگاه

مطالعات و نظارت براجرای 63 دستگاه تقاطع غیرهمسطح و همسطح

هیئت

مدیره

کریم سلیمی

– مدیرعامل

– کارشناس ارشد عمران با گرایش خاك وپى-بیش از 28 سال سابقه

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بهاب نواندیش از 88 تاکنون / مدیرفنى و پژوهش بهاب نواندیش /مدیرعامل پروژه هاى
خارجى بهاب نواندیش / عضو هیئت مدیره و مدیر امور کارگاههاى شرکت جهاد نصر کردستان / مسئول واحد بهسازى و
کارشناس نظارت مقیم پروژه هاى راهسازى جهادکشاورزى کردستان / کارشناس مسئول ژئوتکنیک مهندسین مشاور ساخت
آزما

وفا حبیبی

– مدیریت فنی-مهندس عمر ان
بیش از 25 سال سابقه

عضو هیئــــت مدیــره بهــاب نواندیــش / مدیریــت
پــــروژه هــــای مطالعاتــی داخــل و خــــارج از کشور
بهــاب نو اندیش / نظــارت عالیه پروژههــای ابیاری
و زهکشــی / مدیریــــت واحــــد نقشــــه بــــرداری
پروژههای راهسازی شرکت جهــاد نصــر کردســتان

فرهاد مرادی

– مدیریت اداری و مالی- مهندس عمران
بیش از 25 سال

سابقه عضو هیئــت مدیره بهــاب نواندیش / کارشــــناس
دفتــر نظــارت بــر طرحهــــای عمرانــی اســتانداری
کردســــتان / ریاســت دفتر فنی و عمرانی سازمان
همیاری شــهرداری هــای اســتانداری کردســتان /
مدیریت اداری و مالی بهاب نواندیش

اسماعیل حاتمی

– نظارت عالیه

– مهندس عمران
بیش از 25سال
سابقه عضو هیئت مدیره / مدیرعامــــل شــــرکت عمــران
ســــازه غــــرب / کارشــناس واحــد نقشــه بــرداری
پروژههای راهسازی جهاد کشاورزی سنندج / رئیس
کارگاه و نقشــه بردار شــرکت جهادنصرکردســتان /
مدیــــر پروژه راهســــازی پیمانکاری شــــرکت بهاب
نواندیش / مســــئول واحــد طراحــــی و مطالعات راه
شــرکت بهــاب نواندیــش

آرمین نصری

– رئیس دستگاه نظارت

– کارشناس ارشد عمران با گرایش راه و ترابری
بیش از 27 سال سابقه

رئیــس هیئت مدیــره بهــاب نواندیش / معاونــــت
عمرانــــی و عضــــو هیئــــت مدیــــره جهــــاد نصــر
کردســتان / کارشــناس دفتر نظارت بــر طرح های
عمرانی استانداری کردستان / مدیرعامــــل بهــــاب
نواندیــش

خدمات

بهاب نواندیش

نظارت بر پروژه راه فرعی جاده های جایگزین سد سیازاخ کردستان-7
نظارت و مطالعات پروژه اجرای شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب اراضی جنوبی زریوار در سطح 1600 هکتار-4

آبیاری و زهکشی

این شرکت توانسته است با استفاده از دانش به روز و نیروهای متخصص و نیز دانش و سیستم مدیریتی کارآمد خود پروژه های موفقی در زمینه علم آب به انجام برساند که می توان در این حوزه به موارد زیر اشاره نمود:

 • هفت مورد پروژه طراحی شبکه های انتقال آب و ایستگاه پمپاژ آب مجتمع‌های گاوداری استان کردستان:
 • مطالعات 1200 هکتار شبکه های آبیاری تحت فشار استان کردستان
 • مطالعات تکمیلی ایستگاه پمپاژ سد قشلاق استان کردستان
 • مطالعات 1600 هکتار شبکه های آبیاری تحت فشار پایاب سد زریبار استان کردستان
 • نظارت بر نظام بهره برداری شبکه های آبیاری تحت فشار پایاب سد زریبار استان کردستان
 • نظارت بر 800 هکتار سیستم های آبیاری تحت فشار لیگ 1 سومار استان کرمانشاه
 • طراحی 1300 کیلومتر سیستم های آبیاری کم فشار استان کرمانشاه
 • همکاری و مشارکت با شرکت مهندسین مشاور اردنی در مطالعه و طراحی دو دستگاه سد خارج از کشور
نظارت بر پروژه راه اصلی سنندج- مریوان-3
نظارت عالیه کارگاهی بر پروژه های راهسازی شهرک های صنعتی استان البرز-1

road and railway

این شرکت با سابقه درخشان در پروژه های راه سازی موفق به اجرای پروژه های بزرگی در سطح ملی و بین المللی گردیده است که خلاصه آماری آن به شرح زیر می باشد:

 • مطالعه، طراحی و نظارت بزرگراه به طول 438 کیلومتر
 • مطالعه، طراحی ونظارت راههای اصلی و فرعی به طول 3574 کیلومتر
 • مطالعه، طراحی و نظارت بر پل های بزرگ از تا دهانه 300 متر در داخل و خارج کشور، 36 دستگاه
 • مطالعه و نظارت بر احداث تونل راه6 دستگاه
 • مطالعه، طراحی و نظارت بر 32 دستگاه تقاطع همسطح و غیر همسطح داخل و خارج کشور
 • مطالعه، طراحی راههای اصلی و بزرگرا ههای خارج از کشور به طول 61 کیلومتر
 • مطالعات توجیه نهایی محور میاندوآب –سقز به طول 100 کیلومتر

گواهینامه

ها