- بهاب نواندیش -

تحقیق و توسعه

Development

Research and

تجزیه و تحلیل پایداری استاتیکی یک تونل - مطالعه موردی
تجزیه و تحلیل پایداری استاتیکی یک تونل - مطالعه موردی1- کریم سلیمی 2- حسین صالح زاده 3- محمود حسن لراد
بیشتر بخوانید
تونل انتقال آب گاوشان با تونلی نسبتاً طولانی به طول 20 کیلومتر است که در شمال استان کرمانشاه و جنوب استان کردستان ایران واقع شده است. پیش بینی رفتار این سازه زیرزمینی در حین و پس از ساخت به دلیل داده های ژئوتکنیکی نامناسب و شرایط ناشناخته ژئومکانیکی مهم بوده است.
ارزيابي فني واقتصادي تقاطع قرآن سنندج و استفاده از نرم افزار Aimsun درجهت انتخاب بهترين گزينه طرح
ارزيابي فني واقتصادي تقاطع قرآن سنندج و استفاده از نرم افزار Aimsun درجهت انتخاب بهترين گزينه طرح ١- عمران مرادي ٢- آرمان يارعلی ٣- عبدالباسط فتحی
بیشتر بخوانید
يكي از اصلي ترين مشكلات پروژه هاي عمراني كشور عدم توجه كافي به ارزيابي فني ،اقتصادي وكيفي پروژه ها است.موفقيت وشكست هر پروژه اي به تصميم گيري آگاهانه ،منطقي افراد ومتوليان پروژه بستگي دارد. انتخاب بهينه نوع تقاطع غيرهمسطح مي تواند با كاهش ميزان تأخير سبب تسهيل در تردد وسايل نقليه و بهبود شاخ صهاي ترافيكي، زيست محيطي،ايمني و اقتصادي شود.
ارزیابی ظرفیت باربری روسازی با دستگاه FWD راه اصلی سنندج-مریوان (محور تودار-شویشه)
ارزیابی ظرفیت باربری روسازی با دستگاه FWD راه اصلی سنندج-مریوان (محور تودار-شویشه)١- عبدالباسط فتحی 2- عمران مرادی 3- پژمان علی پناه
بیشتر بخوانید
در آخرین ویرایش آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران (نشریه شماره 234)طرح بهسازی با استفاده از داده های افت و خیز دستگاه FWD انجام می شود. در این روش پاسخ روسازی در مقابل بار وارده اندازه گیری و با انجام محاسبات معکوس مدول موثر کل الیه های روسازی و عدد سازه ای موثر روسازی موجود، تعیین می گردد. عواملی چون شرایط آب و هوایی، بارگذاری ترافیك و مشکالت ناشی از اجرا بر ظرفیت سازه ای و عملکرد روسازی تاثیرگذار هستند.
به کارگیری و تحلیل مهندسی ارزش در پروژه های راهسازی
به کارگیری و تحلیل مهندسی ارزش در پروژه های راهسازی ١- عبدالباسط فتحی 2- آرمان یارعلی
بیشتر بخوانید
مهندسی ارزش که به عنوان رویكردی گروهی، سیستماتیك، کارکردگرا و خالقانه و با هدف بهبود ارزش یك پروژه )یا یك محصول و یا یك خدمت( از طریق کـاهش هزینـه های دوره عمر طرح و افزیش کیفیت و عملكرد آن، به اجرا در می آید، قابلیتها و توانمندی خـود را درایـن راسـتا بـه اثبات رسانده اس ت. این تكنیك یك فرآیند پویا است که درکلیه مراحل چرخـه عمر پروژه می تواند مثمرثمر باشد امـا فرآینـد پیاده سـازی مهندسی ارزش مستلزم تعامل ارکان پـروژه اسـت و بـرای موفقیت نیازمند حمایت جـدی بخـش کارفرمـایی اسـت. در بازار رقابتی امروز مهندسی ارزش ثابت کرده است که بالواقع یك ریسك قابل اعتماد است.
مطالعه موردی مهندسی ارزش پروژه احداث پل (جاده جدید سنندج-مریوان)
مطالعه موردی مهندسی ارزش پروژه احداث پل (جاده جدید سنندج-مریوان)١- عبدالباسط فتحی 2- اسماعیل حاتمی 3- آرمان یارعلی 4- علی فتحی
بیشتر بخوانید
مهندسی ارزش فرآیندی است که بر بهبود کارکرد یک محصول از نظر کیفیت ، زمان و گسترش دامنه کارکرد بدون افزایش هزینه ها متمرکز می شود. به دلیل باال بودن هزینه پروژه های راهسازی، اجرای مهندسی ارزش در این پروژه ها حائز اهمیت است. در این مقاله به شرح مراحل استفاده از این فرآیند برای ایجاد صرفه جویی در هزینه های پروژه احداث پل می پردازیم.
تأثیر نوع الیاف بر رفتار مخلوط های آسفالتی
تأثیر نوع الیاف بر رفتار مخلوط های آسفالتی١- هامون فتحی 2- تینا لامعی 3- کیا مختارپوریانی 4- عمران مرادی
بیشتر بخوانید
یکی از پرکاربردترین پوشش ها با توجه به دوام و تعمیر و قابلیت بازیافت آسفالت است. مقاومت مناسب، عایق بودن و کاهنده صدا بودن موجب شده است که مخلوط های آسفالتی برای رویه مسیرها مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به وزن باالی وسایل و تعداد دفعات عبور زیاد، سرما و گرما ی شدید، رویه های آسفالتی نیاز به مقاوم سازی دارند. افزودن الیاف به مخلوط آسفالتی موجب افزایش مقاومت برشی و خمشی می گردد. همچنین دوام مخلوط در برابر چرخه های یخ زدن و ذوب شدن بیشتر می شود.
خواص مکانیکی آسفالت با سرباره فولادی در جایگزینی سنگدانه ها
خواص مکانیکی آسفالت با سرباره فولادی در جایگزینی سنگدانه ها١- هامون فتحی 2- عمران مرادی 3- تینا لامعی 4- روژین احمدی
بیشتر بخوانید
سربارههای کارخانه ذوب آهن و فوالد به عنوان یک نوع دور ریز شناخته میشوند. استفاده از این سرباره در تولید محصوالت متفاوت دیگر موجب بهبود خواص آنها میگردد. این سرباره با توجه به نوع کاربرد، در اندازههای مختلفی دستهبندی میشوند و به عنوان افزودنی در سیمان، قیر، بتن و آسفالت کاربرد فراوانی دارند. این ماده موجب تغییر رفتار مکانیکی مواد ترکیبی که به آنها افزوده میشوند میگردند. در این بررسی به مطالعه رفتار مخلوط آسفالتی در ترکیب با سرباره فوالدی با نسبتهای 05 و 155 درصد پرداخته میشود.
ارزیابی مشخصات فنی مخلوط های آسفالتی در جایگزین کردن با سنگدانه ها
ارزیابی مشخصات فنی مخلوط های آسفالتی در جایگزین کردن با سنگدانه ها١- حسن ذوقی 2- عمران مرادی
بیشتر بخوانید
سربارههای کارخانه ذوب آهن و فوالد به عنوان یک نوع دور ریز شناخته میشوند. استفاده از این سرباره در تولید محصوالت متفاوت دیگر موجب بهبود خواص آنها میگردد. این سرباره با توجه به نوع کاربرد، در اندازههای مختلفی دستهبندی میشوند و به عنوان افزودنی در سیمان، قیر، بتن و آسفالت کاربرد فراوانی دارند. این ماده موجب تغییر رفتار مکانیکی مواد ترکیبی که به آنها افزوده میشوند میگردند. در این بررسی به مطالعه رفتار مخلوط آسفالتی در ترکیب با سرباره فوالدی با نسبتهای مختلف پرداخته میشود. سرباره فوالدی در مخلوط آسفالتی به عنوان جایگزین سنگدانههای ریز و درشت میباشد. نتایج بررسی نشان میدهد که افزودن سرباره به عنوان جایگزین درشت دانه و ریزدانه تاثیر بیشتری در ترکیب با مخلوط آسفالتی نسبت به حالتی دارد که تنها جایگزین درشت دانه باشد.
ارزیابی راهکارهاي مقابله با خرابی مخلوط هاي بتنی درآب دریا
ارزیابی راهکارهاي مقابله با خرابی مخلوط هاي بتنی درآب دریا١- حمیدرضا ربیعی فر 2- عمران مرادی 3- عبدالباسط فتحی 4- روژین احمدی
بیشتر بخوانید
آسیب دیدگی وتجزیه ساختارهاي بتنی تحت تاثیر سیالات خورنده،گازهاي مرطوب وغیره به عنوان خوردگی بتن شناخته شده است .خوردگی بتن یک فرآیند شیمیایی وگاهی فیزیکی –شیمیایی است .در حالی که خوردگی بتن مسلح ،صرفا الکتروشیمیایی است.خوردگی آرماتور در اثرنفوذ یون هاي کلراید از محیط اطراف به بتن مهمترین عامل کاهش عمرمفید سازه هاي بتنی اجراشده درمحیط هاي خورنده همچون نواحی جنوبی کشورمان است.درسالهاي اخیر درکشورهاي صنعتی 50درصد بودجه عمرانی صرف تعمیر سازه هاي بتنی شده است.درکشور مانیز چنین است اگرچه آمار دقیقی در دست نیست
به کارگیری و تحلیل مهندسی ارزش در پروژه های راهسازی
به کارگیری و تحلیل مهندسی ارزش در پروژه های راهسازی ١- عبدالباسط فتحی 2- آرمان یارعلی
بیشتر بخوانید
مهندسی ارزش که به عنوان رویكردی گروهی، سیستماتیك، کارکردگرا و خالقانه و با هدف بهبود ارزش یك پروژه )یا یك محصول و یا یك خدمت( از طریق کـاهش هزینـه های دوره عمر طرح و افزیش کیفیت و عملكرد آن، به اجرا در می آید، قابلیتها و توانمندی خـود را درایـن راسـتا بـه اثبات رسانده اس ت. این تكنیك یك فرآیند پویا است که درکلیه مراحل چرخـه عمر پروژه می تواند مثمرثمر باشد امـا فرآینـد پیاده سـازی مهندسی ارزش مستلزم تعامل ارکان پـروژه اسـت و بـرای موفقیت نیازمند حمایت جـدی بخـش کارفرمـایی اسـت. در بازار رقابتی امروز مهندسی ارزش ثابت کرده است که بالواقع یك ریسك قابل اعتماد است.