نظارت و مطالعات پروژه اجرای شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب اراضی جنوبی زریوار در سطح 1600 هکتار

موقعیت: استان کردستان

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

پیمانکار: شرکت جهاد نصر استان مرکزی

اهداف

ایجاد شبکه های مدرن آبیاری تحت فشار درجه 3 و 4

طراحی نظام بهره برداری جهت افزایش بهره وری آب

افزایش درآمد کشاورزان با فاریاب نمودن اراضی دیم

مشخصات فنی

احداث 1600 هکتار شبکه آبیاری تحت فشار شامل عملیات لوله گذاری پلی اتیلن و نصب شیرآلات

احداث ایستگاههای فیلتراسیون، حوضچه شیرآلات و احداث ساختمان سوله جهت بهره برداران