طراحی و نظارت بتن غلطکی تبریز

موقعیت: استان آذربایجان شرقی

کارفرما: شهرداری تبریز

پیمانکار: سنگین پایه تهران

اهداف

افزایش عمر روسازی

کاهش ترک های شیار شدگی

افزایش مقاومت در برابر بار های وارده

مشخصات فنی

احداث مسیر BRT به طول 5 کیلومتر