نظارت بر اجرای تونل 800+74 مزداوند

اجرای عملیات باقیمانده قطعات 4/الف و4/ب راه اصلی مشهد سرخس تونل مزداوند

موقعیت: استان خراسان رضوی - شهر مزداوند

کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

پیمانکاران: شرکت ساختمانی و راهسازی طوس عامر