نظارت بر اجرای تابلو و علائم کریدور بزرگراهی غرب

موقعیت: محدوده استان کردستان واستان کرمانشاه

کارفرما: شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور

پیمانکاران: شرکت طرح وساخت سازه سنندج

اهداف

ساماندهی یکی از محور های ترانزیتی کشور

ارتقاء مشخصات فنی محور

افزایش ایمنی کاربران جاده ای

کاهش تلفات جاده ای محور

مشخصات فنی

تعداد لاین های عبوری:چهارخطه

سرعت طرح: 120 کیلومتر برساعت