نظارت بر اجرای راه اصلی میاندوآب – فسندوز و میاندوآب - تپه رش

موقعیت: استان آذربایجان غربی

کارفرما: اداره کل راه وشهرسازی استان آذربایجان غربی

اهداف

تسهیل در ترافیک عبوری

سامان بخشی به یکی از مهمترین محورهای ارتباطی کشور

کاهش تصادفات و ارتقاء ایمنی

مشخصات فنی

احداث راه اصلی به طول 30 کیلومتر ​