نظارت بر اجرای عمليات تهيه و نصب تجهيزات ايمنی (خط کشی، حفاظ و تابلو علائم) قطعات ٣/الف، بخشی از ٣/ب، ١٠و ٩/ الف بزرگراه مياندوآب – کرمانشاه کريدور بزرگراهی غرب کشور

موقعیت : استانهای آذربايجان غربی،کردستان و کرمانشاه

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی – شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور

پیمانکار: شرکت طرح و ساخت سازه سنندج

اهداف

سامان بخشی به يکی از مهمترين محورهای ارتباطی کشور

دسترسی سريع به مراکز مهم تجاری منطقه

صرفه جويی در مصرف سوخت

کاهش تصادفات جاده ای و آشکار سازی مسير احداثی

شناسايی نقاط حادثه خيز در جهت حذف اين نقاط

رونق بخشی به سرمايه گذاری ملی و گردشگری

ارتقاء ايمنی راه های کشور

هدايت ترافيک از طريق خط کشی

مشخصات فنی

نصب تابلو وعلائم،نيوجرسی ،خط کشی و تجهيزات ايمنی بطول ٧٩ کيلومتر