طراحی و نظارت بتن غلطکی تبریز

موقعیت: استان آذربایجان شرقی
کارفرما: شهرداری تبریز
پیمانکار: سنگین پایه تهران

اهداف

افزایش عمر روسازی
کاهش ترک های شیار شدگی
افزایش مقاومت در برابر بار های وارده

مشخصات فنی

احداث مسیر BRT به طول 5 کیلومتر