پروژه نظارت بزرگراه سقز- بانه

موقعیت: استان کردستان
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
پیمانکار: شرکت جهاد نصر کردستان

اهداف

توسعه ترانزیتی و صدور کالا به کشور عراق از طریق مرز سیرانبند توسعه گردشگری

مشخصات فنی

شامل احداث 10 کیلومتر بزرگراه