پروژه عمليات تهيه و نصب تجهيزات ايمن ی (خط کشی، حفاظ و تابلو علائم) قطعات ٣/الف، بخشی از ٣/ب، ١٠و ٩/ الف بزرگراه مياندوآب – کرمانشاه کريدور بزرگراهی غرب کشور

موقعیت : استانهای آذربايجان غربی،کردستان و کرمانشاه
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی – شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور
پیمانکار: شرکت طرح و ساخت سازه سنندج

اهداف

سامان بخشی به يکی از مهمترين محورهای ارتباطی کشور
دسترسی سريع به مراکز مهم تجاری منطقه
 صرفه جويی در مصرف سوخت
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام
 کاهش تصادفات جاده ای و آشکار سازی مسير احداثی
 شناسايی نقاط حادثه خيز در جهت حذف اين نقاط
 رونق بخشی به سرمايه گذاری ملی و گردشگری
 ارتقاء ايمنی راه های کشور
 هدايت ترافيک از طريق خط کشی

مشخصات فنی

نصب تابلو وعلائم،نيوجرسی ،خط کشی و تجهيزات ايمنی بطول ٧٩ کيلومتر